Kevytyrittäjyys vuonna 2019

”Yleisimmät syyt laskutuspalvelun kautta toimimiseen ovat, että
kevytyrittäjä ei halua perustaa yritystä (56 %), laskutuspalvelun
käyttö sopii oman elämäntilanteeseen (50 %) ja tehtävät työt
ovat pienimuotoisia (46 %).”

Uusi työ ry teetti syys-lokakuussa 2019 kyselytutkimuksen jäsenyritystensä kevytyrittäjille. Kyselyyn vastasi 972 henkilöä.

Yhteenveto tuloksista

• Lähes neljännes vastaajista työskentelee ainoastaan
laskutuspalvelun kautta ja lähes neljännes vastaajista on
kokopäiväisiä palkansaajia.

• Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista on työskennellyt
laskutuspalvelun kautta yli vuoden. Lähes kolmannes 2-5
vuotta.

• Toimeksiannot saadaan useimmiten suositusten kautta.
Useampi kuin joka neljäs etsii toimeksiantoja kontaktoimalla ja
markkinoimalla. Joka viides hyödyntää digitaalisia
markkinointikeinoja.

• Puolet vastaajista laskuttaa vuosittain korkeintaan 4000 euroa
ja noin neljännes korkeintaan 1000 euroa. 9 % laskuttaa yli 40
000 euroa vuodessa.

• Parasta laskutuspalvelun kautta toimimisessa on helppous (78
%) ja että byrokratia vähenee laskutuspalvelun kautta
toimittaessa (69 %).

• Keskeisiksi tekijöiksi koetaan myös joustavuus (50 %), vapaus
(40 %), helppo tapa aloittaa yrittäminen (36 %) ja mahdollisuus
vaikuttaa omiin työaikoihin (34 %).

• 89 % vastaajista on hyvin tai melko tyytyväinen omaan
elämäntilanteeseensa kevytyrittäjänä.

• Keskeisimmät kevytyrittäjyyden näkökulmasta edistettävät asiat ovat
työttömyysturva (58 %), viranomaisten tietämys kevytyrittäjyydestä
(48 %), turva sairauden varalle (47 % ) ja eläkevakuuttaminen (46
%).

• Vastaajista suosittelijoita on 41 %, passiivisia 45 % ja arvostelijoita
15 %.