YEL-kohu paljastaa järjestelmän uudistustarpeen

Uusi työ ry. on seurannut tiiviisti juhannuksen alla eduskunnalle annettua hallituksen esitystä yrittäjän eläkelain uudistamisesta. Esityksessä täsmennettäisiin työtulon määritelmää ja luotaisiin yrittäjän eläkkeeseen kolmen vuoden välein toistuva tarkastelupiste, jossa YEL-maksun määrittävän työtulon suuruus arvioitaisiin.

Uusi työ ry:n jäsenyritykset ovat saaneet lukuisia kyselyjä huolestuneilta kevytyrittäjiltä, jotka pelkäävät YEL-maksujensa kohoavan maksukykyään suuremmiksi.

Uusi työ ry. katsoo, että lakiesityksestä noussut kiivas keskustelu ja kymmenientuhansien kansalaisten allekirjoittama adressi osoittavat, että YEL-järjestelmä tarvitsee järeämmän remontin.

”Hallituksen esityksen perustelut ovat sinänsä ymmärrettävät. Osa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä, mistä aiheutuu hankaluuksia niin ihmisille itselleen kuin koko yhteiskunnalle. On kuitenkin ongelmallista, että esitys on valmisteltu varsin pienessä piirissä ja pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavia kuulematta. Lakiesitys on tullut useimmille täysin yllätyksenä, mistä näkökulmasta kaavailtu voimaantulo ensi vuoden alussa on kohtuuttoman tiukka”, Uusi työ ry:n toiminnanjohtaja Jenni Karjalainen sanoo.

Hallituksen esitys valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, jossa edustettuina ovat työmarkkinajärjestöt ja Suomen Yrittäjät. Lausunto esitykseen pyydettiin yksinomaan Fivalta eikä lausuntokierrosta järjestetty. Kevyt- ja pienyrittäjiä, joita esitys monelta osin koskee, ei ole valmistelussa kuultu.

”Lakihankkeesta noussut kohu kertoo omalla osaamisellaan toimeentuloaan ansaitsevien itsensä työllistäjien hädästä. YEL-järjestelmä on jäykkä ja vaikeasti hahmotettava ja monelle YELin maksaminen tuottaa aidosti haasteita. Pelkona on, että pienistä tuloistaan joutuu maksamaan YEListä entistä suurempia summia saamatta rahoilleen vastinetta”, Uusi työ ry:n hallituksen puheenjohtaja Saija Hellstén kuvaa.

Työtulon käsite on ollut yrittäjän eläkelaissa alusta saakka, yli puoli vuosisataa. Käytännössä moni kuitenkin vakuuttaa itsensä YEL-tason vähimmäismäärällä, minkä seurauksena paitsi eläke, myös turva esimerkiksi sairauden varalle jää pieneksi.

”Alivakuuttamisen ehkäiseminen on tärkeä tavoite, mutta ensisijaisen tärkeää olisi varmistaa, että itsensä yrittäjänä työllistävän kannalta järjestelmän tulisi olla ymmärrettävä, toimiva, kustannuksiltaan kohtuullinen ja varmistaa kaikille riittävä eläke- ja sosiaaliturva. Eläkeiän saavuttaneen YEL-järjestelmän uudistamista olisi hyvä pohtia myös siitä näkökulmasta, että yrittäjien joukko on varsin monenkirjava: skaala ulottuu vaikkapa itsensätyöllistävästä valokuvaajasta suuryrityksen omistavaan toimitusjohtajaan. Mikäli yhteiskunnallisena tavoitteena on työllisyyden edistäminen, ei yksi ja sama malli kaikille tue tätä tavoitetta”, Saija Hellstén huomauttaa.

Uusi työ ry. on ehdottanut yrittäjän eläkejärjestelmän uudistamista siten, että yrittäjätyötä tekevä voisi halutessaan valita vakuuttaa itsensä toteutuneiden ansioiden mukaan siten, että YEL-maksun voisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä. Työeläkeyhtiö Elon ja Uusi työ ry:n heinäkuun alussa julkaisemassa kyselytutkimuksessa yli puolet (59 %) kevytyrittäjistä kannatti ehdotusta. Lähes puolet (43 %) arvioi kyselyssä yrittäjän eläketurvan pohjana toimivan työtulon määrittelyn vaikeaksi. Erityisen hankalaksi koettiin sitoutuminen kiinteään maksuun tulojen vaihdellessa.

”Toivomme sosiaali- ja terveysministeriön käynnistävän pikaisesti suunnittelussa olleen YEL-järjestelmän uudistamista koskevan selvityksen. Istuvalta maan hallitukselta uhkaa aika loppua kesken, mutta seuraavalla hallituksella tulisi ehdottomasti olla rohkeutta ottaa YEL-järjestelmän uudistaminen ja erilaisten yrittäjyyden muotojen edellytysten turvaaminen ohjelmaansa”, Jenni Karjalainen painottaa.

Uusi työ ry on kevytyrittäjyyspalvelujen toimialajärjestö sekä itsensätyöllistämisen ja kevytyrittäjyyden edistäjä ja puolestapuhuja. Edistämme toimialan ja siihen liittyvän lainsäädännön kehittämistä sekä kevytyrittäjien ja itsensätyöllistäjien yhteiskunnallista asemaa.

Tavoittelemme:

  • Yhdistelmävakuutusta, jolla työtä eri muodoissa tekevät voisivat vakuuttaa sosiaaliturvassa itsensä sekä yrittäjä- että palkansaajatulot yhdistämällä
  • Kevytyrittäjyyden tunnistamista lainsäädännössä
  • Harmaan talouden torjuntaa ja reiluja pelisääntöjä markkinoille
  • Kevytyrittäjien tosiasiallista oikeutta työttömyysturvaan
  • Joustavampaa ja tarkoituksenmukaisempaa eläkevakuuttamisen tapaa.